2021, Akryl, kol, kvistar, grus på duk, 100 x 120 cm (n/a)